Monitoring, HACCP a IMP

Woman in helmet talking on walkie-talkie in warehouse

O monitoringu

Monitoring škodcov je jedným z hlavných predpokladov úspešného zásahu pri ich likvidácií, či potlačovaní.

Prehľad o tom aký druh škodcov sa nachádza v priestore, ktorý je predmetom ošetrovania, nám umožňuje vybrať škálu vhodných biocídnych prípravkov.

Poznania jeho biológie, znalosti o rezistencií a konkrétny stupeň zamorenia škodcom, miesta jeho výskytu v objekte, nám zúži rozsah účinných biocídov a konečný výber ešte ovplyvni cenová náročnosť.

Monitorovanie vždy smeruje k šetreniu nákladov a k zníženiu záťaže ošetrovaného priestoru chemickými prípravkami.

DDD a HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) predstavuje analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej, alebo hygienickej nezávadnosti potravín, identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch.

Pri našej činnosti sa nejedná o celý projekt HACCP, ale len o časť zameranú na monitoring a likvidáciu škodcov. Z pohľadu DDD je nutné vytvoriť optimálny systém ochrany pred škodcami na jednej strane a obmedziť na minimum reziduá pesticídov vo finálnych produktoch.
Tento systém ochrany možno rozdeliť do dvoch rovín:

– predstavuje plán integrovanej ochrany pred škodcami systematickou analýzou potenciálnych rizík ( napr.: miesta prieniku, hniezdenia hlodavcov, cesty možného vnikania hmyzu, miesta ich možného zasídlenia, pomnožovania podľa druhu a entomológie a pod. ).

Program - externé ochranné DDD technológie

program predstavuje externé dodávané technológie ochrannej DDD zaistené zmluvnými organizáciami v určitých predpísaných intervaloch a na stanovených miestach a bodoch.

Povinnosť výkonu DDD v súlade s HACCP pre potravinárske podniky a zariadenia vyplýva zo Zákona o potravinách a Potravinového kódexu.

IPM

IPM ( Integrated Pest management ) v preklade – Integrovaný systém ochrany pred škodcami – je proces využívajúci kombináciu techník k potlačeniu škodcov, ktorý zahŕňa minimálne tieto prvky:

 • prehliadka,
 • identifikácia škodcu,
 • určenie prahu škodlivosti,
 • nápravné opatrenia a doporučenia,
 • zhodnotenie.

IPM zahŕňa rôzne disciplíny a prístupy použiteľné pri potlačovaní škodcov a nespolieha sa len na biocídy.

Pri určovaní prahu škodlivosti sa posudzujú určité hraničné limity, pri ktorých sa uskutočňujú nápravné opatrenia.

Druhy škodlivosti

 • zdravotné a bezpečnostné prahy (pri živočíchoch schopných prenosu choroboplodných zárodkov sú prahy nižšie ako u neškodných živočíchoch)
 • zákonné prahy (zákonom stanovená nezlučiteľnosť potravín a hmyzu, alebo hlodavcov )
 • prahy tolerancie živočíchov (tzv. hladina „estetickej škody“, výrazne sa môže líšiť u mužov a žien, miesta výskytu: domácnosť, pracovisko a pod.)
 • ekonomické prahy (škody spôsobované na objektoch, zariadeniach, skladovanom tovare, surovinách).

Náš prístup

 • pravidelný DDD servis v module: MONITORING – DERATIZÁCIA, alebo: MONITORING – DEZINSEKCIA
 • harmonogram jednotlivých plánovaných zásahov a činnosti
 • spracovanie situačného plánu monitorovacích bodov a staničiek
 • evidencia prác DDD, vystavenie protokolu o zásahu, monitoringu
 • oznámenie prác príslušnému RÚVZ
Male warehouse worker with clipboard.

Zavolajte nám

Zavolajte nám a spoločne vyriešíme váš problém.